فایل ورد رابطه بين کاربست مولفه هاي مديريت دانش و خلاقيت در بيمارستان هاي منتخب شهر اصفهان

لینک دانلود

 فایل ورد رابطه بين کاربست مولفه هاي مديريت دانش و خلاقيت در بيمارستان هاي منتخب شهر اصفهان دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد رابطه بين کاربست مولفه هاي مديريت دانش و خلاقيت در بيمارستان هاي منتخب شهر اصفهان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد رابطه بين کاربست مولفه هاي مديريت دانش و خلاقيت در بيمارستان هاي منتخب شهر اصفهان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد رابطه بين کاربست مولفه هاي مديريت دانش و خلاقيت در بيمارستان هاي منتخب شهر اصفهان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مراقبت هاي نوين

تعداد صفحات :8

امروزه عصری است که ساختار فکری آن آکنده از عمق بخشیدن به دانش و توجه به مشارکت نیروی انسانی خلاق و دانش گراست. مدیریت دانش و خلاقیت در پرستاری و سایر حرفه های حوزه سلامت، به بهبود مراقبت از بیماران منجر می گردد. مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان همبستگی بین شاخص های مدیریت دانش با خلاقیت در بیمارستان های شهر اصفهان انجام گرفت. این مطالعه، یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل سرپرستاران بیمارستان های منتخب شهر اصفهان بودند که به روش سرشماری انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری در این پژوهش، دو پرسشنامه مدیریت دانش و خلاقیت بود. تعداد 80 نفر به پرسشنامه ها پاسخ دادند. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی با کمک آزمون های آماری ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون چندمتغیره صورت گرفت.بر طبق نتایج این مطالعه، بین شاخص های مدیریت دانش با خلاقیت رابطه معنی داری وجود داشت. ضریب همبستگی بین مدیریت دانش با خلاقیت r=0.535 بود که در سطح p<0.01معنی دار می باشد. بین میانگین نمره های مدیریت دانش با خلاقیت بر اساس سابقه خدمت، جنسیت و سن، تفاوتی وجود نداشت.با توجه به نتایج این مطالعه، لازم است که در بیمارستان ها، روش های مبتنی بر مدیریت دانش به گونه ای جدی تر به کارگرفته شوند تا با بهره گیری موثرتر از دانش و سرمایه های فکری، امکان توسعه خلاقیت فراهم گردد.
كلید واژه: مدیریت دانش، خلاقیت، بیمارستان

توضیحات بیشتر