فایل ورد مقايسه تاثير برنامه توانمندسازي مادران در امر شيردهي در قبل و بعد از زايمان، بر مدت زمان تغذيه انحصاري با شير مادر

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه تاثير برنامه توانمندسازي مادران در امر شيردهي در قبل و بعد از زايمان، بر مدت زمان تغذيه انحصاري با شير مادر دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه تاثير برنامه توانمندسازي مادران در امر شيردهي در قبل و بعد از زايمان، بر مدت زمان تغذيه انحصاري با شير مادر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه تاثير برنامه توانمندسازي مادران در امر شيردهي در قبل و بعد از زايمان، بر مدت زمان تغذيه انحصاري با شير مادر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه تاثير برنامه توانمندسازي مادران در امر شيردهي در قبل و بعد از زايمان، بر مدت زمان تغذيه انحصاري با شير مادر :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مراقبت هاي نوين

تعداد صفحات :12

زمینه و هدف: با وجود آنکه تغذیه با شیر مادر یکی از مهمترین راه های ارتقای رشد کودکان در جوامع است، امروزه مادران تحت تاثیر عوامل متعددی شیردهی را قطع کرده و تغذیه مصنوعی یا کمکی را برای کودک خود آغاز می کنند. بنابراین به کارگیری روش های مناسب برای آموزش کافی و اصولی مادران در این زمینه در زمان مناسب اهمیت دارد. این مطالعه با هدف مقایسه اثربخشی توانمندسازی مادران در امر شیردهی در دو دوره قبل و بعد از زایمان بر اساس مدل Basnef، بر مدت زمان تغذیه انحصاری با شیر مادر در کودکان زنان نخست زای مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی اصفهان در سال 92-1391 انجام شد.روش تحقیق: در یک مطالعه نیمه تجربی، 99 نفر از زنان نخست زای مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی اصفهان، به روش آسان انتخاب شدند و پس از کسب رضایت نامه کتبی و آگاهانه از آنها، در دو گروه مورد (گروه اول قبل از زایمان و گروه دوم بعد از زایمان از برنامه مداخله استفاده کردند) و یک گروه شاهد قرار گرفتند. برنامه توانمندسازی (مداخله) بر اساس مدل Basnef و به صورت یک جلسه آموزشی با اهداف رفتاری مشخص، با در اختیار قراردادن کتابچه آموزشی و شماره تلفن برای مشاوره، اجرا شد. مدت زمان تغذیه انحصاری با شیر مادر در هر 3 گروه، در ماه های 2 و 4 بعد از زایمان، با مصاحبه تلفنی سوال شد. داده ها پس از ورود به نرم افزار SPSS) ویرایش 19) با کمک آمار توصیفی و آزمون های آماری one-way ANOVA،Chi-square و تعقیبی Bonferroni در سطح معنی داری a=0.05 تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: میانگین مدت زمان تغذیه انحصاری با شیر مادر در گروه اول نسبت به گروه دوم و گروه سوم (شاهد) به طور معنی داری بیشتر بود (P<0.05). این میانگین در گروه دوم نیز از گروه شاهد بالاتر بود، اما از نظر آماری تفاوت معنی داری نداشت (P>0.05).نتیجه گیری: توانمندسازی مادران در امر شیردهی در قبل از زایمان نسبت به بعد از زایمان، در ارتقای مدت زمان تغذیه انحصاری با شیر مادر موثرتر است؛ بنابراین استفاده از این برنامه آموزشی در مرحله قبل از زایمان به متصدیان امور بهداشتی پیشنهاد می شود.
كلید واژه: شیردهی، توانمندسازی، تغذیه انحصاری، مدل Basnef

توضیحات بیشتر