فایل ورد مراحل تغيير رفتار غربالگري پاپ اسمير بر اساس مدل تغيير رفتار فرانظري در زنان تحت پوشش مراکز بهداشتي– درماني شهر گناباد- سال 1393

لینک دانلود

 فایل ورد مراحل تغيير رفتار غربالگري پاپ اسمير بر اساس مدل تغيير رفتار فرانظري در زنان تحت پوشش مراکز بهداشتي– درماني شهر گناباد- سال 1393 دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مراحل تغيير رفتار غربالگري پاپ اسمير بر اساس مدل تغيير رفتار فرانظري در زنان تحت پوشش مراکز بهداشتي– درماني شهر گناباد- سال 1393  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مراحل تغيير رفتار غربالگري پاپ اسمير بر اساس مدل تغيير رفتار فرانظري در زنان تحت پوشش مراکز بهداشتي– درماني شهر گناباد- سال 1393،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مراحل تغيير رفتار غربالگري پاپ اسمير بر اساس مدل تغيير رفتار فرانظري در زنان تحت پوشش مراکز بهداشتي– درماني شهر گناباد- سال 1393 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مراقبت هاي نوين

تعداد صفحات :16

زمینه و هدف: سرطان دهانه رحم در کشورهای در حال توسعه، دومین و در ایران سومین سرطان شایع زنان است. انجام غربالگری منظم برای پیشگیری از این بیماری ضرورت دارد. این مطالعه با هدف تعیین رفتار غربالگری پاپ اسمیر بر اساس مراحل تغییر رفتار انجام شد.روش تحقیق: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، 800 نفر از زنان مراکز بهداشتی شهر گناباد، به روش نمونه گیری طبقه ای سهمیه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه ای محقق ساخته شامل: اطلاعات دموگرافیک، آگاهی از سرطان دهانه رحم و مراحل تغییر رفتار مدل فرانظری Prochaska درباره رفتار غربالگری پاپ اسمیر بود. داده ها پس از ورود به نرم افزار SPSS) ویرایش 16)، با استفاده از روش های آماری توصیفی و آزمون های آماری Chi-square، ANOVA و Range Tukey در سطح معنی داری 0.05 تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: میانگین سنی زنان، 9.52+36.76 سال بود. توزیع افراد بر حسب مراحل تغییر رفتار غربالگری پاپ اسمیر در مراحل پیش تفکر، تفکر، آمادگی، عمل، نگهداری و عود به ترتیب: 10.3%، 8.4%، 5.1%، 13.1%، 32.6% و 30.5% بود. با وجود اینکه 54.3% از شرکت کنندگان عفونت رحمی را تجربه کرده بودند، تنها 33.2% از آنها در مورد سرطان دهانه رحم و راه های تشخیص به موقع آن اطلاع داشتند. بین مراحل تغییر رفتار غربالگری پاپ اسمیر با متغیرهای سن، سن ازدواج و حاملگی، تعداد حاملگی، زایمان و فرزندان، میزان تحصیلات و سابقه عفونت رحمی، ارتباط معنی داری مشاهده شد (p<0.05).نتیجه گیری: با توجه به اینکه بیش از نیمی از زنان مورد مطالعه، رفتار غربالگری پاپ اسمیر را انجام نمی دادند (مراحل پیش تفکر، تفکر، آمادگی و برگشت)، باید آموزش های لازم به منظور آگاه سازی زنان در مورد اهمیت انجام غربالگری پاپ اسمیر با تکیه بر مدل مراحل تغییر انجام شود.
كلید واژه: رفتار غربالگری پاپ اسمیر، سرطان دهانه رحم، مدل فرانظری، مدل مراحل تغییر، زنان، گناباد

توضیحات بیشتر