فایل ورد بررسي تاثير پروفايل خطي سديم- اولترافيلتراسيون بر تحمل حين همودياليز

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي تاثير پروفايل خطي سديم- اولترافيلتراسيون بر تحمل حين همودياليز دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي تاثير پروفايل خطي سديم- اولترافيلتراسيون بر تحمل حين همودياليز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي تاثير پروفايل خطي سديم- اولترافيلتراسيون بر تحمل حين همودياليز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي تاثير پروفايل خطي سديم- اولترافيلتراسيون بر تحمل حين همودياليز :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مراقبت هاي نوين

تعداد صفحات :13

زمینه و هدف: شایعترین عارضه در حین همودیالیز، افت فشارخون و سپس کرامپ عضلانی می باشد. این عوارض در حین همودیالیز باعث عدم تحمل بیمار می گردد. یکی از روش هایی که برای پیشگیری از عوارض حین دیالیز مطرح شده، تغییر غلظت سدیم محلول دیالیز و سرعت برداشت مایعات می باشد که به آن پروفایل های سدیم- اولترافیلتراسیون می گویند. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر پروفایل خطی سدیم- اولترافیلتراسیون بر تحمل حین همودیالیز انجام شد.روش بررسی: در این مطالعه کارآزمایی بالینی که به صورت قبل و بعد انجام شد، سی بیمار مراجعه کننده به مرکز همودیالیز بعثت همدان که معیارهای ورود به مطالعه را دارا بودند، انتخاب شدند. هر یک از بیماران به مدت دو جلسه با روش معمول (که در آن غلظت سدیم محلول دیالیز از اول تا آخر دیالیز بر روی 138 میلی مول در لیتر ثابت می ماند و میزان اولترافیلتراسیون هم تغییر نمی کند) و به دستور پزشک معالج، دو جلسه با روش پروفایل1 سدیم و پروفایل 1 اولترافیلتراسیون (غلظت سدیم محلول دیالیز در ابتدای دیالیز 146 میلی مول در لیتر می باشد که به طور خطی کاهش یافته و در پایان دیالیز به 138 میلی مول در لیتر می رسد و میزان اولترافیلتراسیون هم به طور خودکار و خطی در طول دیالیز کاهش می یابد) تحت دیالیز قرار گرفتند. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS ویرایش 16 و آزمونهای آماری Paired t Test، آنالیز واریانس با مشاهدات تکراری (Repeated measurement ANOVA)، آزمون تعقیبی Tukey و Wilcoxon در سطح معنی داری 0.05 تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: در این مطالعه 16 نفر (53.3%) از بیماران زن بودند و میانگین سنی بیماران 16.71±50.83 سال بود. نتایج نشان داد میزان بروز هیپوتانسیون در روش پروفایل خطی سدیم- اولترافیلتراسیون در مقایسه با روش معمول به طور معنی داری کمتر (p<0.05) و میزان راحتی در روش پروفایل خطی سدیم- اولترافیلتراسیون بیشتر بود، ولی میزان بروز کرامپ عضلانی در دو روش تفاوت معنی داری نداشت.نتیجه گیری: از آنجا که استفاده از پروفایل سدیم- اولترافیلتراسیون روشی ساده و بدون هزینه است و باعث تحمل بهتر دیالیز می گردد، لذا به منظور کاهش عوارض و راحتی بیشتر دیالیز، استفاده از این روش نسبت به روش معمول توصیه می گردد.
كلید واژه: پروفایل خطی سدیم، اولترافیلتراسیون، همودیالیز، تحمل بیمار

توضیحات بیشتر