فایل ورد رابطه سبک هاي يادگيري فيزيولوژيکي و خلاقيت با پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي بيرجند در سال تحصيلي 93-92

لینک دانلود

 فایل ورد رابطه سبک هاي يادگيري فيزيولوژيکي و خلاقيت با پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي بيرجند در سال تحصيلي 93-92 دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد رابطه سبک هاي يادگيري فيزيولوژيکي و خلاقيت با پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي بيرجند در سال تحصيلي 93-92  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد رابطه سبک هاي يادگيري فيزيولوژيکي و خلاقيت با پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي بيرجند در سال تحصيلي 93-92،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد رابطه سبک هاي يادگيري فيزيولوژيکي و خلاقيت با پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي بيرجند در سال تحصيلي 93-92 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مراقبت هاي نوين

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: عالی ترین هدف آموزش در تمام سطوح تحصیلی، ایجاد توانایی خلاقیت و آفرینندگی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان است و سبک یادگیری نیمه مکمل این هدف می باشد. این مطالعه با هدف بررسی رابطه سبکهای یادگیری فیزیولوژیکی و خلاقیت با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند انجام شد.روش بررسی: این مطالعه همبستگی بر روی 322 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند، انجام شد. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه های استاندارد سبکهای یادگیری فیزیولوژیک Kolb و خلاقیت عابدی شصت سوالی بود و همچنین از نمره معدل کل برای تعیین وضعیت پیشرفت تحصیلی دانشجو استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS) ویرایش 14) و آزمون های آماری همبستگی Pearson،Independent T Test ANOVA ودر سطح معنی داری 0.05 تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: میانگین معدل تحصیلی در دانشجویان دختر 2.16±16.21 و دانشجویان پسر 2.76±15.01 بود. بین سبکهای یادگیری (تصویری، شنیداری) و خلاقیت با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان رابطه معنی داری به دست آمد (p<0.05) ولی بین سبک یادگیری جنبشی با پیشرفت تحصیلی رابطه معنی داری مشاهده نشد (p>0.05). میانگین نمره خلاقیت و سبک های یادگیری در دانشجویان بر حسب جنس و دانشکده تفاوت معنی داری نداشت (p>0.05).نتیجه گیری: با توجه به نتایج پیشنهاد می گردد دانشجویان در مورد انواع سبکهای یادگیری فیزیولوژیک آگاهی داشته تا بتوانند سبک یادگیری متناسب با خود را کشف کنند. همچنین اساتید در هنگام تدریس، به سبکهای یادگیری دانشجویان توجه داشته باشند.
كلید واژه: سبک یادگیری، خلاقیت، پیشرفت تحصیلی، دانشجو

توضیحات بیشتر