فایل ورد تاثير اطلاع درماني غيرحضوري بر ميزان هموگلوبين گليکوزيله (HbA1C) بيماران ديابتي نوع دوم

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير اطلاع درماني غيرحضوري بر ميزان هموگلوبين گليکوزيله (HbA1C) بيماران ديابتي نوع دوم دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير اطلاع درماني غيرحضوري بر ميزان هموگلوبين گليکوزيله (HbA1C) بيماران ديابتي نوع دوم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير اطلاع درماني غيرحضوري بر ميزان هموگلوبين گليکوزيله (HbA1C) بيماران ديابتي نوع دوم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير اطلاع درماني غيرحضوري بر ميزان هموگلوبين گليکوزيله (HbA1C) بيماران ديابتي نوع دوم :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مراقبت هاي نوين

تعداد صفحات :9

زمینه و هدف: آموزش به بیمار، نقش مهمی در کنترل دیابت دارد. آموزش غیرحضوری به دلیل نداشتن محدودیت زمانی، مکانی و سهولت رابطه مراقبتی با بیمار، روشی موثر، ساده و ارزان است. هدف از مطالعه حاضر، تعیین تاثیر اطلاع درمانی غیرحضوری بر کنترل HbA1C بیماران دیابتی نوع دوم ساکن اصفهان بود.روش تحقیق: مطالعه حاضر، از نوع کاربردی است که به روش نیمه تجربی و طرح دوگروهی با پیش آزمون و پس آزمون صورت گرفت. جامعه پژوهش، بیماران دیابتی نوع دوم مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم اصفهان بودند که از بین آنها، 64 نفر در دو گروه آزمون و شاهد قرار گرفتند. داده های اولیه، با استفاده از آزمایش خون و فرم گردآوری داده ها جمع آوری گردید. پس از مداخله از طریق ارسال بسته های آموزشی و پیام کوتاه به مدت سه ماه، به طور مجدد HbA1C هر دو گروه تعیین شد. داده ها، با استفاده از نرم افزار SPSS) ویرایش 20) و آزمون های آماریt-test Independent ، t-test Paired،Chi-Square و Mann Whitney Uتجزیه و تحلیل شد.یافته ها: بر طبق نتایج،HbA1C بیماران گروه آزمون و گروه شاهد، قبل از مداخله، تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشت (P<0.97). پس از مداخله، HbA1C بیماران گروه آزمون نسبت به قبل از مداخله کاهش معنی داری داشت (P<0.001)؛ در حالی که این تفاوت در گروه شاهد مشاهده نشد ((P<0.37 همچنین مقایسه دو گروه نشان داد که میزان HbA1C در گروه آزمون، بعد از مداخله دارای تفاوت معنی داری با گروه شاهد بود (P=0.048).نتیجه گیری: پیگیری آموزش به بیماران دیابتی نوع دوم از طریق بسته های آموزشی و پیام کوتاه، اثرات مثبتی بر کنترل HbA1C این بیماران دارد و از آنجایی که این روش، روشی ارزان، ساده و موثر است، به مراقبان بهداشتی و گروه های درمان توصیه می شود.
كلید واژه: اطلاع درمانی غیرحضوری، دیابت نوع دوم، هموگلوبین گلیکوزیله (HbA

توضیحات بیشتر