فایل ورد بررسي نگرش مردم نسبت به رعايت حقوق شهروندي در اجراي طرح برخورد با تجهيزات دريافت از ماهواره

لینک دانلود

توضیحات بیشتر