فایل ورد ريشه يابي جامعه شناختي باورهاي اجتماعي- فرهنگي موثر بر قتل هاي ناموسي

لینک دانلود

 فایل ورد ريشه يابي جامعه شناختي باورهاي اجتماعي- فرهنگي موثر بر قتل هاي ناموسي دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ريشه يابي جامعه شناختي باورهاي اجتماعي- فرهنگي موثر بر قتل هاي ناموسي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ريشه يابي جامعه شناختي باورهاي اجتماعي- فرهنگي موثر بر قتل هاي ناموسي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ريشه يابي جامعه شناختي باورهاي اجتماعي- فرهنگي موثر بر قتل هاي ناموسي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش هاي اطلاعاتي و جنايي

تعداد صفحات :29

قتل های ناموسی، پدیده ای شایع در بین جوامع عشایری و سنتی بوده و از ساختار سنتی، زندگی کوچ نشینی، حاکمیت پدرسالاری، نگاه ابزاری به زنان و سلطه وجدان جمعی و عصبیت ایلی بر می خیزد. هدف اصلی تحقیق حاضر، تبیین عوامل اجتماعی - فرهنگی موثر در بروز قتل های ناموسی در میان جامعه عشایری است. این تحقیق از نظر هدف و ماهیت کاربردی و از نظر روش مورد مطالعه، توصیفی- تحلیلی از نوع پیمایشی بوده و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه است. از جامعه آماری 900 خانوار عشایری، 267 خانوار از طریق فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب و پایایی تحقیق با استفاده آلفای کرونباخ تایید شده است. نتایج تحقیق نشان می دهند که متغیرهای مربوط به باورهای طایفه ای (36 درصد)، وجدان جمعی (43 درصد) و داغ ننگ (35 درصد) با گرایش به قتل ناموسی رابطه مستقیم و متغیرهای اعتماد اجتماعی (59- درصد)، محلی گرایی (21- درصد)، فردگرایی (49- درصد) با گرایش به قتل های ناموسی رابطه معکوسی داشته است. در مجموع، ضریب همبستگی چندگانه بین متغیرها برابر با 0.59 و ضریب تعیین تعدیل شده برابر با 0.47 است.
كلید واژه: قتل ناموسی، عشایر، وجدان جمعی، فردگرایی، باورهای اجتماعی- فرهنگی

توضیحات بیشتر