فایل ورد تبيين نقش سرمايه فکري در گرايش به رفتار شهروندي سازماني کارکنان بانک شهر

لینک دانلود

 فایل ورد تبيين نقش سرمايه فکري در گرايش به رفتار شهروندي سازماني کارکنان بانک شهر دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تبيين نقش سرمايه فکري در گرايش به رفتار شهروندي سازماني کارکنان بانک شهر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تبيين نقش سرمايه فکري در گرايش به رفتار شهروندي سازماني کارکنان بانک شهر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تبيين نقش سرمايه فکري در گرايش به رفتار شهروندي سازماني کارکنان بانک شهر :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : اقتصاد و مديريت شهري

تعداد صفحات :17

در دهه اخیر با مطرح شدن اقتصاد دانش بنیان در سازمان ها، سرمایه فکری، اهمیت فزاینده ای پیدا کرده است. هدف پژوهش حاضر، فایل ورد تبيين نقش سرمايه فکري در گرايش به رفتار شهروندي سازماني کارکنان بانک شهر است. روش پژوهش، از نوع توصیفی - همبستگی است و جامعه آماری، کلیه کارکنان بانک شهر شهرستان تهران هستند که تعداد آنها 2204 نفر می باشد. با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران، 327 نفر به عنوان نمونه پژوهش به صورت تصادفی ساده، انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها، از دو پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری بنتیس و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پود ساکوف، استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده ها، از «r» ضریب همبستگی پیرسون و (R) ضریب رگرسیون گام به گام استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان دادند بین سرمایه فکری و ابعاد آن (سرمایه انسانی، سرمایه مشتری/ رابطه ای، سرمایه ساختاری) با گرایش به رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بانک شهر، همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون گام به گام، حاکی از آن بود که از میان ابعاد سرمایه فکری: متغیرهای پیش بین سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای، پیش بینی كننده گرایش به رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بانک شهر هستند.
كلید واژه: سرمایه فکری، رفتار شهروندی سازمانی، کارکنان، بانک شهر

توضیحات بیشتر