فایل ورد پايش بيمارستاني مقاومت باکتري هاي انتروباکتر و اشريشياکلي نسبت به کارباپنم ها در سويه هاي داراي مقاومت دارويي چندگانه در شهر اصفهان

لینک دانلود

 فایل ورد پايش بيمارستاني مقاومت باکتري هاي انتروباکتر و اشريشياکلي نسبت به کارباپنم ها در سويه هاي داراي مقاومت دارويي چندگانه در شهر اصفهان دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد پايش بيمارستاني مقاومت باکتري هاي انتروباکتر و اشريشياکلي نسبت به کارباپنم ها در سويه هاي داراي مقاومت دارويي چندگانه در شهر اصفهان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد پايش بيمارستاني مقاومت باکتري هاي انتروباکتر و اشريشياکلي نسبت به کارباپنم ها در سويه هاي داراي مقاومت دارويي چندگانه در شهر اصفهان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد پايش بيمارستاني مقاومت باکتري هاي انتروباکتر و اشريشياکلي نسبت به کارباپنم ها در سويه هاي داراي مقاومت دارويي چندگانه در شهر اصفهان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : دنياي ميكروب ها

تعداد صفحات :16

سابقه و هدف: مقاومت باکتری های خانواده انتروباکتریاسه به داروهای کارباپنم در حال افزایش می باشد. این مطالعه با هدف بررسی فراوانی مقاومت به داروهای کارباپنم در باکتری های انتروباکتر و اشریشیاکلی مقاوم به چند دارو (MDR)، تعیین الگوی استاندارد مقاومت آنتی بیوتیکی و بررسی فراوانی آنزیم کارباپنماز (KPC) در این سویه ها انجام شد.مواد و روش ها: این مطالعه به صورت مقطعی-توصیفی بر روی 300 نمونه بالینی جمع آوری شده از سه بیمارستان شهر اصفهان انجام شد. الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی باکتری ها با روش انتشار دیسک تعیین گردید. در سویه های مقاوم به کارباپنم ها کمترین غلظت ممانعت کننده رشد (MIC) با روش E-test برای ایمی پنم و مروپنم محاسبه شد. مقاومت نسبت به 31 آنتی بیوتیک مختلف از 17 کلاس آنتی بیوتیکی بررسی گردید. فراوانی سویه های MDR، مقاوم دارویی گسترده (EDR) و مقاوم دارویی همه جانبه (PDR) تعیین گردید. همچنین در این سویه ها میزان مقاومت آنزیم KPC با روش فنوتیپی بررسی شد.یافته ها: در مجموع 191 سویه اشریشیاکلی و 43 سویه انتروباکتر جداسازی شدند که به ترتیب 151 (79 درصد) و 35 (81 درصد) مورد از آنها MDR بودند. موثرترین آنتی بیوتیک ها در هر دو باکتری شامل کارباپنم ها، تازوسین، آمیکاسین، سفپیم و نیتروفورانتوئین بودند. 5 سویه اشریشیاکلی (3.3 درصد) و 3 سویه انتروباکتر (8.6 درصد) غیرحساس به کارباپنم ها بودند و نتایج MIC تاییدکننده آن بود. از این 8 سویه مقاوم، 7 سویه MDR بودند و تنها یک سویه اشریشیاکلی به عنوان XDR شناخته شد. هیچ سویه PDR مقاوم به تمامی آنتی بیوتیک ها وجود نداشت. آنزیم KPC در 4 سویه (2.6 درصد) اشریشیاکلی و 2 سویه (5.7 درصد) انتروباکتر مثبت بود.نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان دهنده فراوانی بسیار بالای سویه های MDR در میان بیماران بستری در بیمارستان های شهر اصفهان بود. این امر نیاز فوری به بازنگری و اصلاح الگوی مصرف آنتی بیوتیک ها در این بیمارستان ها را نشان می دهد.
كلید واژه: اشریشیاکلی، انتروباکتر، کارباپنم ها، کلبسیلا نمونیه کارباپنماز (KPC)

توضیحات بیشتر