فایل ورد بررسي روايي و پايايي مقياس خريد اجباري ادواردز (ECBS)

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي روايي و پايايي مقياس خريد اجباري ادواردز (ECBS) دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي روايي و پايايي مقياس خريد اجباري ادواردز (ECBS)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي روايي و پايايي مقياس خريد اجباري ادواردز (ECBS)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي روايي و پايايي مقياس خريد اجباري ادواردز (ECBS) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : شخصيت و تفاوت هاي فردي

تعداد صفحات :29

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی روایی و پایایی پرسشنامه خرید اجباری (ECBS) در زنان شهر اصفهان است. این مطالعه بر 273 نفر از زنان شهر اصفهان با دامنه سنی 18 تا 60 سال اجرا و از پرسشنامه های خرید اجباری (ادواردز) و افسردگی (بک) برای تعیین روایی همزمان استفاده شد. داده های به دست آمده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، آلفای کرونباخ، دونیمه کردن گاتمن، اسپیرمن - براون و تحلیل عاملی تجزیه و تحلیل شد. تحلیل داده ها نشان داد که بین مقیاس های خرید اجباری و افسردگی رابطه معناداری وجود دارد که از روایی همزمان این مقیاس ها حکایت دارد. هم چنین، پایایی مقیاس خرید اجباری با استفاده از روش آلفای کرونباخ 0.83 و پایایی آن با استفاده از دو نیمه کردن گاتمن 0.79 به دست آمد. با استفاده از روش تحلیل عامل برای مقیاس خرید اجباری، پنج عامل استخراج شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که پرسشنامه خرید اجباری ابزاری پایا و معتبر است و درمانگران و مشاوران می توانند آن را برای سنجش و کمک به درمان جویان به کار ببرند.
كلید واژه: روایی، پایایی، مقیاس خرید اجباری

توضیحات بیشتر