فایل ورد تعيين اثربخشي طرحواره درماني گروهي بر طرحواره هاي ناسازگار اوليه در مردان تحت درمان نگه دارنده با متادون

لینک دانلود

 فایل ورد تعيين اثربخشي طرحواره درماني گروهي بر طرحواره هاي ناسازگار اوليه در مردان تحت درمان نگه دارنده با متادون دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تعيين اثربخشي طرحواره درماني گروهي بر طرحواره هاي ناسازگار اوليه در مردان تحت درمان نگه دارنده با متادون  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تعيين اثربخشي طرحواره درماني گروهي بر طرحواره هاي ناسازگار اوليه در مردان تحت درمان نگه دارنده با متادون،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تعيين اثربخشي طرحواره درماني گروهي بر طرحواره هاي ناسازگار اوليه در مردان تحت درمان نگه دارنده با متادون :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : شخصيت و تفاوت هاي فردي

تعداد صفحات :26

هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی طرحواره درمانی گروهی بر طرحواره های ناسازگار اولیه در مردان تحت درمان نگهدارنده با متادون (MMT) بود. این پژوهش تجربی از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری در پژوهش کلیه مردان وابسته به مواد مراجعه کننده به مراکز دولتی ترک اعتیاد شیراز بود. از ده مرکز دولتی در شهر شیراز، یک مرکز به طور تصادفی اتخاب شد و نمونه 30 نفر از افراد تحت درمان نگهدارنده با متادون(MMT) بود که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. این افراد به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل، گمارده شدند. اما پنج نفر از آزمایش انصراف دادند و در نهایت 10 نفر در هر گروه باقی ماندند. مداخله به شیوه گروهی، طی 15 جلسه برگروه آزمایش اجرا شد. ابزار، پرسشنامه کوتاه طرحواره های ناسازگار یانگ (1988) بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که بین گروه آزمایش و کنترل از لحاظ طرحواره های ناسازگار اولیه در گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد (P<0.001). بنابراین، طرحواره درمانی گروهی، درمان مناسبی در طرحواره های ناسازگار اولیه افراد وابسته به مواد است.
كلید واژه: طرحواره درمانی گروهی، طرحواره ناسازگار اولیه، درمان نگهدارنده با متادون

توضیحات بیشتر